IEC 62061

Opdateret 2017.01.14
EN (IEC) 62061
IEC 62061:2005 blev IEC's bud på en functional safety standard.

Det første problem var, at den kun kunne anvendes på rent elektriske styresystemer.

Derfor burde standarden nok kunne have fået et godt liv alligevel, idet langt den overvejende del af styresystemer er elektriske, men det var lykkedes arbejdsgruppen at skrive en standard, der er meget utilgængelig for os jordnære.

Undertegnede var stærkt involveret i oversætterarbejdet, som voldte mange kvaler, idet det engelske sprog er anvendt i sin fulde helhed og med alle nuancer, i modsætning til de standarddiseringsarbejder der er ledet af andre lande. Her anvendes nærmest et lettere tilgængeligt amerikansk sprog.

IEC vil fortsat holde liv i standarden, og den kan også have sin berettigelse i større procesanlæg, hvor EN (IEC) 61511 serien anvendes i risikoreduktionsprocessen

Under alle omstændigheder er det i IEC 62061 man finder det bedste bud på organiseringen af functional safety management. Derfor gengives afsnit 4 af standarden i sin helhed.

Anneks A i EN (IEC) 62061 indeholder et rigtig godt risikoanalyseværktøj, som leder frem til kravet til pålideligheden i det sikkerhedsrelaterede styresystem.
Dette Anneks (sammen med dele af TR ISO 14121-2) er anvendt i håndbogen:
Systematisk risikovurdering og fastsættelse af krav til det sikkerhedsrelaterede styresystem - Hvad er meningen?


Uddrag af EN 62061:2005
 
4                Functional safety management
                 
 
4.1                 Målsætning
 
Dette afsnit specificerer håndteringen og tekniske aktiviteter, som er nødvendige for opnåelse af den krævede funktionssikkerhed for SRECSet.
 
4.2                 Krav
 
4.2.1              En funktionssikkerhedsplan skal opstilles og dokumenteres for hvert SRECS designprojekt, og skal opdateres, når det er nødvendigt. Planen skal indeholde procedurerne for styring af aktiviteterne specificeret i afsnit 5 til 9.
 
NOTE 1         Indholdet i funktionssikkerhedsplanen bør afhænge af de specifikke omstændigheder, som kan inkludere:
-       Projektets størrelse
-       Graden af kompleksitet
-       Graden af nyskabelse i design og teknologi
-       Graden af standardisering af designet
-       Mulig(e) konsekvens(er) i tilfælde af funktionssvigt.
 
Planen skal i særdeleshed:
a)                                   Identificere de relevante aktiviteter, som er specificeret i afsnit 5 til 9.
b)                                   Beskrive strategien og politikken til opfyldelse af de specificerede funktionssikkerhedskrav.
c)                                   Beskrive strategien til opnåelse af funktionssikkerhed for anvendelsessoftware, udvikling, integration, verifikation og validering.
d)                                   Identificere personer, afdelinger eller andre enheder og ressourcer, som er ansvarlige for udførelse af og redegørelse for gennemgang af hver af aktiviteterne, som er specificeret i afsnit 5 til 9.
e)                                   Identificere eller oprette procedurerne og ressourcerne til at dokumentere og vedligeholde information relevant for funktionssikkerheden for et SRECS.
 
NOTE 2         Følgende bør overvejes:
-       Resultaterne af fareidentifikationen og risikovurderingen.
-       Det anvendte udstyr til sikkerhedsrelaterede funktioner sammenholdt med sikkerhedskravene.
-       Den for vedligehold af funktionssikkerhed ansvarlige organisationen.
-       De nødvendige procedurer til opnåelse og vedligehold af funktionssikkerhed (inklusive modifikationer af SRECS).
 
f)     Beskrive strategien for konfigurationsledelse (se 9.3) under hensyntagen til relevante organisationsspørgsmål, så som autoriserede personer og organisationens interne strukturer.
 
g)    Opstille en plan for verifikation som skal indeholde:
-      Detaljer om hvornår verifikationen skal foretages.
-      Detaljer om personer, afdelinger eller enheder, som skal udføre verifikationen.
-      Udvælgelsen af strategi og teknik for verifikationen.
-      Udvælgelse og udnyttelse af prøvningsudstyr.
-      Udvælgelse af verifikationsaktiviteter.
-      Acceptkriterier, og
-      de midler, som skal anvendes til evaluering af verifikationsresultaterne.
 
h)     Opstille en valideringsplan, som indeholder:
-      Detaljer om hvornår valideringen skal finde sted.
-      Identifikation af de relevante driftsformer for maskinen (f.eks. normal drift, indstilling)
-      De krav som SCRECS skal valideres op imod.
-      Den tekniske strategi for validering, for eksempel analytisk metoder eller statistiske prøver.
-      Accept kriterier, og
-      handlinger, der skal foretages i tilfælde af funktionssvigt, for at acceptkriterierne ikke opnås.
 
NOTE 3         Valideringsplanen bør indikere om SRECSet og dets undersystemer vil blive genstand for rutineprøver, typeprøver og/eller udvalgte prøver.
 
4.2.2              Funktionssikkerhedsplanen skal implementeres for at sikre omgående opfølgning og tilfredsstillende løsning af problemstillinger, der er relevante for et SRECS, opstået i forbindelse med:
-      Aktiviteterne beskrevet i 5 til 9.
-      Verifikationsaktiviteterne, og
-      valideringsaktiviteterne.