Functional safety management

Functional safety management

Opdateret 2017.01.14

 Det er i maskindirektivet vi skal finde kravene, men man skal lige vide hvor man skal lede

Citat fra maskindirektivets bilag 1 del 1.1.2.b  

Ved valget af de bedst egnede løsninger skal fabrikanten eller dennes repræsentant tage hensyn til følgende principper i den anførte rækkefølge:


1. prioritet
Så vidt muligt fjerne eller mindske risiciene (integrering af sikkerheden ved konstruktion og fremstilling af maskinen)

2. prioritet
Træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger mod de risici, som ikke kan fjernes - De pålidelige midler.

3. Prioritet
Give brugerne oplysninger om de tilbageværende risici som følge af, at de trufne beskyttelsesforanstaltninger er ufuldstændige, anføre, om en særlig uddannelse er påkrævet, og meddele, om personlige værnemidler er nødvendige.

Første prioriteten kan også kaldes sikre midler.
Der er altid en risiko ved at anvende en maskine!
Med andre ord der er ingen maskiner der er sikre i drift
Ordet sikker kan ikke gradbøjes - der findes ingen måleenheder for sikkerhed - ordet sikker er ultimativt i forhold til en given fare - se ISO IEC guide 51: 2014
Fjernelse af energiforsyningen inden service og rengøring er en sikker løsning i forhold til den tilførte energi, men maskinen kan fortsat indeholde resterende energier - for eksempel en elevator.

Anden prioritet kan også kaldes pålidelige midler
Anden prioritet gives til de løsninger hvor funktioner skal løse en sikkerhedsopgave. Elektriske styresystemer kan aldrig betegnes som sikre, men de kan have en høj pålidelighed. Pålidelighed måles i PL og SIL samt en lang række andre begreber. Vi taler om functional safety

Tredje prioritet kaldes oplysning
Tredje prioritet kaldes oplysning til brugeren om de farer der ikke kan elimineres eller reduceres.
Eksempel:
Enhver kan gå i byggemarkedet og købe en rundsav, gålige hjem med den og ved et uheld save to fingre af. Det er den acceptable restrisiko ved en rundsav - men på betingelse af at brugsanvisningen giver udtømmende oplysning om anvendelse af rundsaven


Standarderne har metoderne til functional safety management
 

.
 
ISO 12100       Omhandler en systematisk risikovurdering
ISO 13849-1    Omhandler sikkerhedsrelaterede styreysystemer (alle teknologier)
IEC  62061       Omhandler sikkerhedsrelaterede styresystemer (alle elektriske teknologier)
IEC  61508       Omhandler functional safety
ISO 14118        Omhandler anvendelse af kontakter ved tvangskoblede afskærmninger

Hos den enkelte maskinfabrikant og bruger af maskiner er det
functional safety arbejdsgruppen
der skal håndte functional safety management

 
De lovmæssige krav om vedligehold af maskiner findes i direktiv 2009/104/EU artikel 5.
I Danmark er de samme krav indført i Arbejdstilsynets bekendtgørelse ABEK 1109 § 14

Ufklip fra ABEK 1109

§ 14. Det skal ved passende eftersyn og vedligeholdelse foretaget af en sagkyndig sikres, at et teknisk hjælpemiddel til stadighed holdes i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de i § 6 omhandlede krav. Herunder skal der foretages passende eftersyn før ibrugtagningen første gang og før ibrugtagningen efter hver genmontering og genopstilling. Leverandørens anvisninger skal følges, medmindre andet er foreskrevet i særlige regler eller påbudt af Arbejdstilsynet, jf. § 77 i lov om arbejdsmiljø.

Stk. 2. Et teknisk hjælpemiddel, som udsættes for påvirkninger, der kan medføre beskadigelse, som kan forårsage farlige situationer, skal efterses som anført i det følgende for at sikre, at de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, kan overholdes, og at beskadigelserne konstateres og kan afhjælpes i tide:

1. Det tekniske hjælpemiddel skal efterses regelmæssigt og om nødvendigt afprøves af en sagkyndig.

2. Det tekniske hjælpemiddel skal gennemgå et særligt eftersyn ved en sagkyndig, hver gang det har været udsat for specielle forhold, som kan have medført at anvendelse af hjælpemidlet ikke er sikkerheds- eller sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx ændringer, uheld, naturomstændig-heder eller længere tids stilstand.

Stk. 3. Resultaterne af eftersynet af tekniske hjælpemidler omhandlet i stk. 2 skal registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet. Særlige regler om registrering m.v. kan være fastsat i særbekendtgørelser og i bilag 1. Hvis det pågældende tekniske hjælpemiddel anvendes på skiftende arbejdssteder, skal der medfølge dokumentation for gennemførelsen af det seneste eftersyn.

Stk. 4. Skilte, opslag og anden mærkning på et teknisk hjælpemiddel med oplysninger om dets data, betjening m.v. og eventuelle risici skal holdes synlige og tydelige


Se også boglisten

Funktionssikre Maskiner Aps
tilbyder assistance ved opstart af en velfungerende functional safety arbejdsgruppe